ตารางการอบรม

สร้างยอดขายเพิ่มขึ้นด้วย Sales Force Automation
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
21/ต.ค./2563
9.00 - 16.00 น.
อารีรัตน์ โนนศิริ Training Room 2 23 23
24/พ.ย./2563
9.00 - 16.00 น.
อารีรัตน์ โนนศิริ Training Room 2 23 23
17/ธ.ค./2563
9.00 - 16.00 น.
อารีรัตน์ โนนศิริ Training Room 2 23 23