ตารางการอบรม

สร้างยอดขายเพิ่มขึ้นด้วย Sales Force Automation
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
19/มี.ค./2563
9.00 - 16.00 น.
อารีรัตน์ โนนศิริ Training Room 2 23 23
28/เม.ย./2563
9.00 - 16.00 น.
อารีรัตน์ โนนศิริ Training Room 2 23 23
28/พ.ค./2563
9.00 - 16.00 น.
อารีรัตน์ โนนศิริ Training Room 2 23 23
15/มิ.ย./2563
9.00 - 16.00 น.
อารีรัตน์ โนนศิริ Training Room 2 25 25
22/ก.ค./2563
9.00 - 16.00 น.
อารีรัตน์ โนนศิริ Training Room 2 23 23
18/ส.ค./2563
9.00 - 16.00 น.
อารีรัตน์ โนนศิริ Training Room 2 23 23
22/ก.ย./2563
9.00 - 16.00 น.
อารีรัตน์ โนนศิริ Training Room 2 23 23
21/ต.ค./2563
9.00 - 16.00 น.
อารีรัตน์ โนนศิริ Training Room 2 23 23
24/พ.ย./2563
9.00 - 16.00 น.
อารีรัตน์ โนนศิริ Training Room 2 23 23
17/ธ.ค./2563
9.00 - 16.00 น.
อารีรัตน์ โนนศิริ Training Room 2 23 23